Religion och Teologi

Religion och Teologi header image 1
October 12, 2020  

Fridlund, Svenungsson & Vähäkangas | Kristendom, Populism & Nationalism

Detta avsnitt är en del av Framtidsveckan 2020 vid Lunds universitet.

Under rubriken "Korset i nationens intresse: kristendom, populism och nationalism" samlades CTR forskarna Patrik Fridlund, docent i religionsfilosofi och lektor i tros- och livsåskådningsvetenskap, Jayne Svenungsson, professor i systematisk teologi samt Mika Vähäkangas, professor i missionsvetenskap med ekumenik i det digitala rummet för ett samtala under ledning av moderator och vetenskapsjournalisten Lisa Kirsebom

Från programtexten, inför samtalet: "Kristendomen har ett nära, komplext och mångfasetterat förhållande till både nationalism och politisk populism. Även om nationalismens ursprung och kristendomens roll i uppkomsten av nationalismen är omtvistade så har det funnits ett viktigt ideologiskt utbyte dem emellan. Och det fortsätter. På liknande sätt samverkar den politiska populismen med kristendomen: populistiska rörelser tar avstamp i den kristna identiteten och i de populistiska rörelsernas retorik gör man anspråk på kristna symboler och narrativ. När förhållandet mellan kristendom, nationalism och populism debatteras dyker ofta två bilder upp. Den ena går ut på att onda populister och/eller nationalister utnyttjar kristendom för sina ändamål. Den andra bilden går i motsatt riktning, nämligen att det är kristendomen som när och fostrar populism och nationalism."

------------------------------------------------------------------------------------------

"Religion och Teologi" produceras av Joel Kuhlin, för Centrum för Teologi & Religionsvetenskap. 

För kritik eller kommentarer, skriv en rad till religionochteologi@outlook.com.

 ------------------------------------------------------------------------------------------

Särskilt tack till gruppen Nous för musiken

 

September 24, 2020  

David Davage | Gudar & människor bland texter & paratexter

Detta avsnitt av R&T är David Davages docentföreläsning "Gudar och människor bland texter och paratexter: om varför Gamla testamentet inte har några författare" som hölls tisdagen den 22 september i Lux-byggnaden, på CTR.

I föreläsning tar Davage sig an den utmaning som det faktum att de flesta av Gamla testamentets texter är anonyma innebär för den moderna bibelvetenskapens försök att rekonstruera texternas tillkomst. Ända sedan disciplinens födelse har en omistlig kärna i det exegetiska arbetet varit att kulturellt, historiskt och geografiskt kontextualisera en text för att på så sätt begränsa antalet möjliga tolkningar. Forskare gjorde tidigt upp med ”traditionens” författare (Moses, Jesaja, David, Salomo, m.fl.) samtidigt som man försökte identifiera nya upphovsmän och tradenter. Men utmaningarna är stora – i många avseenden verkar Gamla testamentets "böcker" stå emot alla försök till paratextuellt tämjande. Hur kan det vara så? Utifrån en inledande översikt över två tongivande författarideal som präglar vår samtid – romantikens idé om ett kreativt geni, samt Roland Barthes marginalisering av författaren och Michel Foucaults författarfunktion – visar Davage att ett grundläggande svar på frågan om varför Gamla testamentet inte har några författare är att Gamla testamentet delar en mesopotamisk distributiv och mottagarorienterad författarförståelse som decentraliserar den första mottagarens roll i relation till textens tolkning och tradering. Detta ställs i kontrast till en grekisk förståelse, som i långt högre utsträckning sätter författaren och dess intentioner i centrum då texter ska tolkas. I hellenistisk tid leder detta till omfattande äkthetsdiskussioner, och när den mesopotamiska författarförståelsen så småningom vävs samman med den grekiska föds också behovet av gammaltestamentliga författare, vilket leder till omfattande omtolkningar av Gamla testamentets paratexter. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------

"Religion och Teologi" produceras av Joel Kuhlin, för Centrum för Teologi & Religionsvetenskap. 

För kritik eller kommentarer, skriv en rad till religionochteologi@outlook.com.

 ------------------------------------------------------------------------------------------

Särskilt tack till gruppen Nous för musiken

August 20, 2020  

Paul Linjamaa | Maria Magdalenas evangelium

Under en av årets varmaste dagar möter R&T upp dr. Paul Linjamaa i Malmö för att samtala om boken "Maria Magdalenas evangelium," utgiven i dagarna av Dialogosförlag. 

Så här skriver Dialogos själva om boken: 

"De flesta källor vi har bevarade från antiken är skrivna av och för män. Men i Maria Magdalenas evangelium – som här för första gången publiceras i svensk översättning – är hjälten en kvinna.

I denna tidigkristna skrift från 100-talet uppenbarar sig Jesus för Maria Magdalena och erbjuder henne hemlig kunskap. Maria är särskilt utvald för sin andliga förmåga och får förklara för de andra lärjungarna vad Jesus budskap går ut på.

De få sidor som överlevt av Maria Magdalenas evangelium är ingen lätt läsning. Texten tvingar oss att fundera på svåra frågor, som Guds natur, själens ursprung och tillvarons själva grundvalar.

I denna volym följs därför den svenska översättningen av en analys av den historiska bakgrunden till de religiösa och filosofiska tankar som Maria och Jesus utbyter.

Till sist behandlas den fråga som naturligen väcks vid läsningen: vilken roll hade egentligen kvinnan i den tidiga kristendomen?

Paul Linjamaa är religionshistoriker, verksam vid Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet. Han forskar i huvudsak om kristendomens tidiga historia och undervisar i religionshistoria på olika nivåer."

 https://www.dialogosforlag.se/bocker/religion/maria-magdalenas-evangelium.html

------------------------------------------------------------------------------------------

"Religion och Teologi" produceras av Joel Kuhlin, för Centrum för Teologi & Religionsvetenskap. 

För kritik eller kommentarer, skriv en rad till religionochteologi@outlook.com.

 ------------------------------------------------------------------------------------------

Särskilt tack till gruppen Nous för musiken

June 24, 2020  

Mannerfelt & Maurits | De första prästvigda kvinnornas kallelseberättelser

Efter ett längre uppehåll får vi i detta avsnitt av R&T följa ett samtal mellan Frida Mannerfelt (doktorand vid Enskilda Högskolan, Stockholm) och Alexander Maurits (lektor vid CTR) om deras pågående forskningsprojekt. 
 
Projektet beskrivs på följande vis: 
Åren 1960−1970 prästvigdes 54 kvinnor i Svenska kyrkan. Beslutet att öppna prästämbetet för kvinnor hade föregåtts av en intensiv (teologisk) debatt. 2004 initierade en av dessa präster, Lena Malmgren,tillsammans med forskare vid CTR, en insamling av s.k. kallelseberättelser. I dessa berättelser redogör merparten av de kvinnor som prästvigdes under 1960-talet för sin väg fram till prästvigning och de på vigningen närmast följande åren. Av olika skäl slutfördes projektet inte 2004. Det projekt som Mannerfelt och Maurits nu arbetar med syftar för det första till att komplettera och att slutföra insamlingen av s.k. kallelseberättelser, och för det andra till att genomföra en kyrkohistorisk och teologisk studie där kallelseberättelserna utgör det primära källmaterialet.

------------------------------------------------------------------------------------------

"Religion och Teologi" produceras av Joel Kuhlin, för Centrum för Teologi & Religionsvetenskap. 

För kritik eller kommentarer, skriv en rad till religionochteologi@outlook.com.

 ------------------------------------------------------------------------------------------

Särskilt tack till gruppen Nous för musiken

March 23, 2020  

Ola Wikander | Bokmässan 2019

Detta avsnitt av R&T är en åter-publicering av ett podcast-avsnitt från systerpodden, HT-Samtal:

"I den här inspelningen från bokmässan i Göteborg 2019 berättar Ola Wikander om poetiska och religiösa traditioner och dimensioner i semitiska språk som hebreiska, ugaritiska och akkadiska. Lovisa Brännstedt ställer frågorna"

Hitta orginalavsnittet och podden HT-Samtal här: https://soundcloud.com/ht-samtal/ht-samtal-94-ola-wikander

------------------------------------------------------------------------------------------

"Religion och Teologi" produceras av Joel Kuhlin, för Centrum för Teologi & Religionsvetenskap. 

För kritik eller kommentarer, skriv en rad till religionochteologi@outlook.com.

 ------------------------------------------------------------------------------------------

Särskilt tack till gruppen Nous för musiken

March 9, 2020  

Elaine Graham | Christian Apologetics in a Postsecular Age

In this episode of R&T, prof. Elaine Graham from the University of Chester lectures on the topic "Jews, Pagans, Sceptics and Emperors: Christian Apologetics in a Postsecular Age." The lecture was recorded on the 10th Febuary (2020) as a public lecture, at CTR.

This is the second lecture in the series ”Beyond secular/religious division. The role of religion in the public sphere in polarized Europe”, presented by the Centre for Theology and Religious Studies and the Centre for European Studies.

Abstract for the lecture: "Public theologians have identified a number of different aspects or functions of their discipline, amongst which normative, formative and apologetic tasks figure prominently. This lecture, focuses on the latter task of public theology as one of apologetic dialogue and what it means for public theology to have an apologetic function or quality. That is to say, apologetic public theology upholds the correlational and dialogical basis of theological understanding in relation to wider cultural discourse, and seeks to communicate itself in ways that are faithful both to that particular context and to the wisdom of the Christian tradition. This applies, however, not only to the substance of its critical and constructive contributions, but, in an increasingly pluralist and sceptical cultural environment, extends to an imperative to uphold, in reasonable and widely accessible terms, the fundamental rationale for considering religion to be a legitimate source of public discourse in order for it to be granted a place in the public square.

In a religiously pluralist, global context it may be expedient to articulate (and to defend) the values that inform Christian statements about, and interventions in, the public realm. This apologetic function reflects a commitment on the part of public theologians to conduct debates about the public trajectories of faith and practice in ways that are trans¬parent and publicly accessible and defensible.

Some of the most significant and foundational events and texts of early Christianity were apologetic in nature. They comprised defences against detractors and persecutors, giving an account of one’s convictions; and commending the faith as just, coherent and credible. However, they were often also in their way examples of public theology: enacted in public assemblies, religious and civic, conducted in a spirit of critical scrutiny and debate. From the second century CE, too, many apologies were petitions addressed to the political authorities, concerning the relationship of Christians to imperial and secular authority, especially when the apologists had reason to believe they were being singled out for unjust treatment. This forms historical precedent for public theology to reassume its apologetic role, to render Christian faith intelligible and credible in a ‘postsecular’ world in which religion is newly and urgently relevant. This historic understanding of early Christian apologists as petitioners to the powers-that-be, calling for justice and civil freedoms must remain a major part of the work of public theologians today."

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Religion and Theology is produced by Joel Kuhlin for the Center for Theology and Religious Studies.

If you have comments or critique of this episode, or any other episodes of R&T, please write an email to religionochteologi@outlook.com.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Music for R&T is generously provided by the trio Nous (Thomas Hellsten, Tom Tveita, Per Boqvist).

February 27, 2020  

Anders Ackfeldt | Bokmässan 2019

Detta avsnitt av R&T är en åter-publicering av ett podcast-avsnitt från systerpodden, HT-Samtal:

"Hur mycket har hiphopens uttryck, symboler och metaforer inspirerats av islam? Mer än man kan tro. Islamologen och hiphopälskaren Anders Ackfeldt utvecklar saken i den här inspelningen från bokmässan i Göteborg 2019. Samtalet leds av Martin Degrell."

Hitta orginalavsnittet och HT-samtal här: https://soundcloud.com/ht-samtal/ht-samtal-95-anders-ackfeldt

------------------------------------------------------------------------------------------

"Religion och Teologi" produceras av Joel Kuhlin, för Centrum för Teologi & Religionsvetenskap. 

För kritik eller kommentarer, skriv en rad till religionochteologi@outlook.com.

 ------------------------------------------------------------------------------------------

Särskilt tack till gruppen Nous för musiken

 

February 13, 2020  

Lina Wolff | Religion & Existens

Under höstterminens sista samtalskväll samtalade författaren Lina Wolff med professor Stephan Borgehammar (praktisk teologi) och doktorand Clara Nystrand (praktisk teologi), om Wolffs senaste bok "Köttets tid." Rubriken för samtalet var "Religion & Existens: Konsten att överleva."

Samtalet spelades in 23:e januari, inför publik som samlats i Lux-byggnadens aula (vid Lunds universitet) för ett CTR-arrangemang som sker med hjälp av ett generöst bidrag från Thora Ohlssons stiftelse.

------------------------------------------------------------------------------------------

"Religion och Teologi" produceras av Joel Kuhlin, för Centrum för Teologi & Religionsvetenskap. 

För kritik eller kommentarer, skriv en rad till religionochteologi@outlook.com.

 ------------------------------------------------------------------------------------------

Särskilt tack till gruppen Nous för musiken

January 20, 2020  

Silvio Ferrari | The Christian Roots of the Secular State

This is the first lecture in the series "Beyond secular/religious division: The role of religion in the public sphere in polarized Europe", presented by the Centre for Theology and Religious Studies and the Centre for European Studies at Lund University.

Prof. Silvio Ferrari, of University of Milan, writes in the abstract for the lecture: "In this presentation, I argue that the different fortunes of the secular state in the predominantly Jewish, Christian and Muslim countries depend significantly (although not exclusively) on their different religious background and, in particular, on the conception of God’s law that developed in the theological and legal traditions of these three religions. After a short description of what God’s law means in the Jewish, Christian and Islamic legal systems, I shall focus on the different interpretations of the nature and scope of God’s law in these religious traditions. The impact that these differences have on the acceptance (or rejection) of the secular state in Israel and in the Christian and Muslim countries will be examined in the last part of this chapter."

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Religion and Theology is produced by Joel Kuhlin for the Center for Theology and Religious Studies.

If you have comments or critique of this episode, or any other episodes of R&T, please write an email to religionochteologi@outlook.com.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Music for R&T is generously provided by the trio Nous (Thomas Hellsten, Tom Tveita, Per Boqvist).

 
December 13, 2019  

Lasse Berg | Religion & Existens

Hösten andra del från samtalsserien "Religion & Existens: Tre samtal om konsten att överleva" utgörs av samtalet mellan Lasse Berg, dokumentärfilmare och författare, universitetslektor Alexander Maurits (kyrkohistoria) och professor Lynn Åkesson (etnologi.) 

Samtalet spelades in 28 November inför publik som samlades i Lux-byggnaden, vid Lunds universitet, för detta CTR-arrangemang som sker med hjälp av ett generöst bidrag från Thora Ohlssons stiftelse.

------------------------------------------------------------------------------------------

"Religion och Teologi" produceras av Joel Kuhlin, för Centrum för Teologi & Religionsvetenskap. 

För kritik eller kommentarer, skriv en rad till religionochteologi@outlook.com.

 ------------------------------------------------------------------------------------------

Särskilt tack till gruppen Nous för musiken.

 

Play this podcast on Podbean App